Lakisääteisten henkilöstösuunnitelmien abc

Työsuojelun toimintaohjelma

Jokaisen työnantajan tulee työturvallisuuslain mukaan laatia työsuojelun toimintaohjelma ja kirjata siihen työolojen kehittämistarpeet ja työskentelyolosuhteiden vaikutus työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen. Keskeisimpiä asioita ovat nykytilan selvittäminen, vaaratilanteiden ennakointi ja niiden minimimointi.

Toimintaohjelmassa selvitetään myös tavoitteet terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseksi sekä käytännön toteutustavat tavoitteisiin pääsemiseksi.

Työturvallisuuslaki 2 luku, 9 § työsuojelun toimintaohjelma

Työyhteisön kehittämissuunnitelma

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat korvattiin yt-lain uudistuksen yhteydessä työyhteisön kehittämissuunnitelmalla. Suunnitelma on pakollinen työyhteisöissä, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 henkilöä.

Kehittämissuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti henkilöstön edustajien kanssa osana jatkuvaa vuoropuhelua.

Yt-lain noudattamista valvoo yhteistoiminta-asiamies.

Lue lisää:

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20211333#Pidm45053757204384

Suunnitelman sisältö pähkinänkuoressa:

  • Työyhteisön toimivuuden kuvaaminen ja kehittäminen
  • Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja seuranta
  • Työhyvinvoinnin seuranta
  • Eri elämäntilanteissa olevien työntekijöiden huomioiminen
  • Ikääntyvien, työkyvyttömyysuhan alla olevien työntekijöiden ja mahdollisten työttömyysuhan alla olevien työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden huomioiminen
  • Ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteet
  • Organisaatiossa tapahtuvien muutosten ennakointi ja vaikutukset henkilöstöön
  • Henkilöstön tiedottaminen ja tiedonkulun edistäminen
  • Työpaikan johtamisen periaatteet

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma laaditaan työpaikoilla, joilla työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Suunnitelma on päivitettävä vähintään joka toinen vuosi.

Työnantajan velvollisuus on suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti edistää tasa-arvon toteutumista ja yhdenvertaisuutta työpaikalla.

Tasa-arvolakiin perustuva suunnitelma keskittyy erityisesti palkkauksen ja palvelusuhteen ehtojen tasa-arvoisuutta edistäviin toimiin. Tasa-arvosuunnitelma sisältää palkkakartoituksen, jonka avulla selvitetään ettei samaa tai samanarvoista tehtävää tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja.

Suunnitelma voidaan pitää joko erillisenä tai liittää osaksi työyhteisön kehittämissuunnitelmaa tai työsuojelun toimintaohjelmaa.

Suunnitelma laaditaan yhdessä henkilöstön edustajien, luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun ja työsuojeluvaltuutetun kanssa. Heillä tulee olla riittävät tiedot ja vaikuttamismahdollisuudet suunnitelmaa laadittaessa.

Lue lisää:

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609#P6

Yhdenvertaisuussuunnitelma

”Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Edistämistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.

Työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella valitulla luottamusmiehellä tai, jos tällaista ei ole valittu, työsopimuslaissa tarkoitetulla luottamusvaltuutetulla tai muulla sellaisella henkilöstön edustajalla, joka on osallistunut yhdenvertaisuustoimien suunnitteluun, on oikeus pyynnöstä saada tietää, mihin toimiin työnantaja on ryhtynyt yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla. Sama oikeus on myös työsuojeluvaltuutetulla.”

Lue lisää:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325#Pidm45053755973520